ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κοινωφελής εργασία

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, που είχε ανασταλεί,
συνεχίζεται  μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος,
δηλαδή 7 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις
οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 5 Ιουνίου και
ως τις 11 Ιουνίου 2012.
Δείτε την σχετική εγκύκλιο
εδώ