ΣΕΡΙΦΟΣ 2013Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 2013 - 2014

Pasted Graphic
Ξεκίνησε την  Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013, η διαδικασία υποβολής αίτησης για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ 2013 2014 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013- 2014».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός των ωφελουμένων για τον Κοινωνικό τουρισμό ΟΑΕΔ ανέρχεται στα 110.000 άτομα. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας έως έξι ημέρες (από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις) που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 16η Σεπτεμβρίου του 2013 έως την 31η Ιουλίου του 2014 σε τουριστικά καταλύματα που έχουν συμπεριληφθεί στο μητρώο παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού στους δικαιούχους που θα επιλεγούν κατόπιν διαδικασίας μοριοδότησης.
Οι δικαιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση, θα υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο www.oaed.gr για αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν στο ΙΚΑ Μήλου έχοντας μαζί τους την  εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης και για την επίδειξη/ υποβολή των δικαιολογητικών της δημόσιας πρόσκλησης.
Δικαιούχοι για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ Δικαιούχοι για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 -2014 έχουν οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι του προγράμματος.  Συγκεκριμένα:
α. «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι i) εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος (έτος 2012) πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν καταβάλει εισφορά 0,35% υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,
ii) άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος (έτος 2012) έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), 
iii) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμΕΑ του ΟΑΕΔ. β. «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι: i) τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των ως άνω δικαιούχων (ημερομηνία γεννήσεως έως την 16.09.2008), όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημόσιου φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγο αυτού. Προστατευόμενα τέκνα γεννηθέντα από την 17.09.2008 έως την 31.07.2009, που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μπορούν να ενταχθούν στους ωφελούμενους, αλλά αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και μετά.
ii) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς,
iii) οι συνοδοί δικαιούχων ΑμΕΑ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από το νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της Δημόσιας Πρόσκλησης (βλ.σχετικά Κεφ. Β.2.3.).  Στην περίπτωση που υπάρχουν στην οικογένεια ως ωφελούμενοι περισσότερα του ενός ατόμου με αναπηρία 67% και άνω με αποδεδειγμένη αναγκαιότητα συνοδείας, καθένα από αυτά δικαιούται ξεχωριστού συνοδού.  Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 -2014 δικαιούχοι που επιδοτούνται με Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που προσφέρει συναφή παροχή για την ίδια χρονική περίοδο.
ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑΕΔ 
Αιτήσεις Συμμετοχής - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υποβάλλουν μόνο οι δικαιούχοι και όχι οι ωφελούμενοι αυτών. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 - 2014 καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση www.oaed.gr από την 14.08.2013 έως την 10.09.2013 και ώρα 12η μεσημβρινή. Αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν γίνονται δεκτές. 
Β.2.2. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Η διαδικασία που απαιτείται για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης είναι η εξής: 
α. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «e-Υπηρεσίες», και επιλέγουν τα πεδία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ», «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ». Υποψήφιοι που διαθέτουν κλειδάριθμο ακολουθούν την ίδια διαδικτυακή διαδρομή με τη χρήση του κλειδαρίθμου τους. 
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ». Εφιστάται η προσοχή για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (10.09.2013 και ώρα 12η μεσημβρινή) δεν γίνεται δεκτή. 
Δικαιολογητικά Δικαιούχων - Ωφελούμενων 
α. Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται: 
i. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας ή για τους υπηκόους τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και διαβατήριο ή για τους πολίτες της ΕΕ διαβατήριο ή ταυτότητα.
ii. Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και ο ΑΜΚΑ του.  Επίσης αντίγραφο ενσήμων για το έτος 2012.
iii. Οικογενειακά βιβλιάρια ασθενείας προστατευομένων μελών σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του, η χρονολογία γέννησης αυτών και ο ΑΜΚΑ τους ή Ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων μελών, στην περίπτωση που ασφαλίζονται σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου, η χρονολογία γέννησης αυτών και ο ΑΜΚΑ τους. 
iv. Δικαστική Επιμέλεια (στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι διαζευγμένος πατέρας που δηλώνει προστατευόμενα τέκνα ως ωφελούμενα).  β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται: 
i. Για δικαιούχους με προστατευόμενα μέλη: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ii. Για όσους δεν υποχρεούνταν στην υποβολή φορολογικής δήλωσης το οικονομικό έτος 2012: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούνταν στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης.  Επισημαίνεται ότι για όσους υπέβαλαν φορολογική δήλωση το οικονομικό έτος 2012 δεν ζητούνται παραστατικά, καθώς οι πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο του εισοδήματος των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 
iii. Για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω: Φωτοαντίγραφο Απόφασης αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. 
iv. Για τους συνοδούς δικαιούχων ή και ωφελούμενων ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας εκδοθείσα από τον ασφαλιστικό φορέα (αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών των ασφαλιστικών ταμείων) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα. Δεν απαιτείται η ως άνω αναφερόμενη βεβαίωση συνοδού για τις περιπτώσεις: -παραπληγικών - κινητικά αναπήρων, -νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση, -πασχόντων από θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία), -τυφλών σύμφωνα με τα οριζόμενα των ν. 2224/94 & 3863/2010, -βαριάς νοητικής στέρησης, -βεβαιωμένης αναπηρίας άνω του 80%. Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού. 
v. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι διαζευγμένος πατέρας που δεν έχει την δικαστική επιμέλεια, αλλά δηλώνει προστατευόμενα τέκνα ως ωφελούμενα: Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι συναινεί στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι όλα τα ως άνω αντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται θα συνοδεύονται και από τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίησή τους. 
Μπορείτε να κάνετε αίτηση πατώντας >>εδώ<<

Το Εργατικό Κέντρο Μήλου λέει ΟΧΙ στα ορυχεία χρυσού

Pasted Graphic
Τι κοινό μπορούν να έχουν οι Σκουριές στη Χαλκιδική με την πρώην λίμνη Yanacocha στο Περού ή η Rosia Montana στη Ρουμανία με την κοιλάδα Siria Valley στην μακρινή της Ονδούρα; Το απομακρυσμένο Kainuu στην Λαπωνία με την περιοχή Carltonville της Νοτίου Αφρικής και το Rakkuri της Σουηδίας με τον οικισμό Balesa στα νότια υψίπεδα των Αιθιοπικών βουνών; 
 

Ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος, βαρύτατες ασθένειες των κατοίκων, συνθήκες Μεσαίωνα στις εργασιακές σχέσεις, απόλυτη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής πλήρης υποταγή του κράτους στις ορέξεις των ξένων εταιρειών και των ντόπιων τοποτηρητών τους είναι μερικά μόνο από τα δώρα που έφερε στους κατοίκους της κάθε περιοχής η περίφημη ανάπτυξη που ονειρεύτηκαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, παραχωρώντας γη και ύδωρ στις πολυεθνικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα μεταλλεία.
Περού... Γουατεμάλα... Κολομβία... Φινλανδία... Σουηδία... Ρουμανία... Βουλγαρία... Καναδάς... Μογγολία... Και από δω και πέρα, κάποιοι θέλουν Ελλάδα, Χαλκιδική και τώρα την Μήλο... Όπου στον κόσμο κι αν άνοιξε τρύπες ο άνθρωπος για να εξορύξει το πιο λαμπερό και ποθητό  άχρηστο αντικείμενο στην ανθρώπινη ιστορία, έβγαλε μαζί και πόνο, αίμα, ανθρώπινη εκμετάλλευση κι αγώνες...
 
Ας δούμε τι έγινε σε άλλα μέρη του κόσμου που λειτουργούν ορυχεία χρυσού
 
Περού: Χρυσωρυχείο Yanacocha… Η κατάρα του χρυσού των Ίνκας...
 
1.400.000 στρέμματα είναι η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του επιφανειακού μεταλλείου που ανήκει στην Αμερικανική πολυεθνική Newmont Mining στο χώρο που, παλαιότερα, βρισκόταν η λίμνη Yanacocha. Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος τον Ιανουάριο από τη σύσταση της, ομώνυμης με την πρώην λίμνη, εταιρείας. Είκοσι χρόνια γεμάτα εξαπάτηση, διαφθορά, αρπαγή της γης, εγκλήματα, τεράστια οικολογική καταστροφή και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους κατοίκους της γειτονικής Cajamarca που πρωτοστατούν στον αγώνα ενάντια στο χρυσωρυχείο.

 
Οι κάτοικοι αντιστέκονται από την πρώτη στιγμή στο σχέδιο αυτό, πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές από την άγρια καταστολή, ζητώντας να πάρουν τον τόπο  τους πίσω. Θάνατοι των ζώων τους από τη μόλυνση των υδάτων, δραματική μείωση των καλλιεργειών τους και μια πλειάδα σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία τους, είναι μερικά μονάχα από τα αποτελέσματα της ρύπανσης από όξινη απορροή, υδράργυρο και άλλα χημικά. Εντελώς συμπτωματικά και εκεί το κράτος στέκεται στο πλευρό της ‘’νομιμότητας’’ της εταιρείας, στέλνοντας την αστυνομία να καταστείλει άγρια την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής.

Λαπωνία: Εκεί που το αιώνιο λευκό του αρκτικού τοπίου απειλείται...
 
Η μεγαλύτερη χημική καταστροφή στην ιστορία της Φινλανδίας το περασμένο φθινόπωρο στο ορυχείο Talvivaara της εταιρείας Talvivaara Mining Company plc., κοντά στην πόλη Kainuu στην Λαπωνία, έφερε στην επιφάνεια και πάλι το θέμα της ασφάλειας των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε μεταλλεία.
Ήταν το 2008 όταν και άρχισε να λειτουργεί η εν λόγω εταιρεία και από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του, οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν για μυρωδιά κλούβιου αυγού που ερχόταν από το ορυχείο, φαινόμενο που οφειλόταν σε διαρροές της δεξαμενής νερού που χρησιμοποιούταν για τα απόβλητα.
 
Το φαινόμενο επαναλήφθηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα το 2010, με τις μετρήσεις των επιπέδων συγκέντρωσης καδμίου και νικελίου στις γειτονικές λίμνες να ξεπερνούν κατά πολύ τα επίπεδα ασφαλείας. Ένας εργάτης μάλιστα έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο του 2008, επειδή δεν φόρεσε την προστατευτική του μάσκα και εισέπνευσε υδρόθειο. Καμία παρόλα αυτά κύρωση δεν επιβλήθηκε στην εταιρεία με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον Νοέμβριο του 2012, οπότε και είχαμε το ράγισμα της τεράστιας δεξαμενής αποβλήτων με συνέπεια χιλιάδες κυβικά μέτρα ανά ώρα μολυσμένου από βαρέα μέταλλα, επικίνδυνα χημικά και ουράνιο ύδατα να διαρρέουν στο περιβάλλον.
 
Παράλληλα, μεγάλη συζήτηση γίνεται στη γειτονική Σουηδία, όπου και οι κάτοικοι της πόλης Rakkuri στα βόρεια της κοιλάδας του ποταμού Kalix με όλο και πιο έντονο τρόπο, στην κατασκευή του ορυχείου Kiruna σε μια περιοχή που κοντά στο προγραμματισμένο αλπικό εθνικό πάρκο Kebnekaise. Επικαλούμενοι της προστασίας του ευάλωτου οικοσυστήματος της Αρκτικής και του κινδύνου μόλυνσης των κοιλάδων των ποταμών Kaitum και Kalix, ποταμών που είναι ζωτικής σημασίας για το σολομό της Βαλτικής θάλασσας, τονίζουν τον κίνδυνο συνεχών επεκτάσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας της εταιρείας σε βάθος χρόνου, αν επιτραπεί τελικά η κατασκευή του μεταλλείου. 
 
Rosia Montana: Οι Σκουριές της γειτονικής Ρουμανίας...
 
Το μεγαλύτερο κοίτασμα χρυσού της Ευρώπης είχαν την ατυχία να φιλοξενούν στον τόπο τους οι κάτοικοι της Rosia Montana, μιας περιοχής στην Ρουμανική Τρανσυλβανία. Από την Ρωμαϊκή εποχή αποτέλεσε πόλο έλξης για κάθε λογής χρυσοθήρες, ενώ εκεί βρίσκονται και οι καλύτερα διατηρημένες στοές παγκοσμίως.
100.000 κυβικά μέτρα μολυσμένου από κυάνιο και άλλα βαρέα μέταλλα νερού, έπεσαν στον Δούναβη το 2000 προξενώντας τεράστιες καταστροφές σε Ρουμανία, Ουγγαρία και Σερβία. Ατύχημα που χαρακτηρίστηκε το σοβαρότερο μετά από εκείνο του Chernobyl στην Ευρωπαϊκή ιστορία. Παρόλα αυτά όμως, χρειάστηκαν έξι χρόνια για να σταματήσει  η Αυστραλιανών συμφερόντων Esmeralda Exploration τις δραστηριότητες της στην περιοχή.
 
Σήμερα, δεκατρία μόλις χρόνια μετά το ατύχημα του 2000, η Ρουμανική κυβέρνηση σε συνεργασία με μια Καναδική πολυεθνική, την Gabriel Resources, επιχειρεί να ανοίξει νέο, το μεγαλύτερο στην Ε.Ε. επιφανειακού τύπου, χρυσωρυχείο στην περιοχή. Δηλώνει μάλιστα η Ρουμανική κυβέρνηση, πως, για την εξόρυξη του χρυσού, θα προχωρήσει στην ανατίναξη όλων των βουνών της περιοχής για τη δημιουργία τεσσάρων ορυχείων ανοιχτής εξόρυξης. προκαλώντας τεράστιες αντιδράσεις από τους κατοίκους που διατηρούν νωπές της μνήμες της προηγούμενης καταστροφής. Αντιδράσεις που οδήγησαν στην εκκρεμότητα της οριστικής έγκρισης του έργου από το Ρουμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, από το 2007.
 
Εντυπωσιακή είναι μάλιστα, η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη που δείχνουν οι κάτοικοι της Rosia Montana στους κατοίκους της Χαλκιδικής με διαδηλώσεις συμπαράστασης και ψηφίσματα διαμαρτυρίας.
 
Τουρκία: Γείτονες και στα προβλήματα...
 
Δεκαέξι χρόνια πριν, οι Υπουργοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κος Λαλιώτης και  κα Παπαζώη, καθώς και η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κα Κασσιώτου,  διαρρήγνυαν τα ιμάτια τους για την περιβαλλοντική καταστροφή που θα έφερνε το ορυχείο της Eldorado Gold στη γειτονική μας Πέργαμο.  
Λίγα χρόνια μετά, τα ίδια κόμματα, τα κόμματα των προαναφερθέντων πολιτικών προσώπων, πρωτοστατούν στο ξεπούλημα της γης της Χαλκιδικής στην ίδια εταιρεία. Τι όμως συνέβη στη γειτονική μας χώρα αυτά τα δεκαέξι χρόνια και άλλαξαν στάση τα δύο κόμματα;
 
Διαρροή υδροκυανίου σε αέρα, έδαφος και νερό διαπίστωσε ομάδα εμπειρογνωμόνων στις 12 Αυγούστου του 2012 στις εγκαταστάσεις εκχύλισης του μεταλλείου χρυσού Kisladag, κοντά στην πόλη Ursu στην Μικρά Ασία. Διαρροή που οφειλόταν στην συνήθη πρακτική της εταιρείας Eldorado Gold, που έχει και την εκμετάλλευση του εν λόγω ορυχείου, τη μέθοδο της εκχύλισης με κυάνιο σε σωρούς. Μέθοδο που σκοπεύει να εφαρμόσει και στις Σκουριές της Χαλκιδικής άλλωστε. Αξίζει να σημειωθεί ακόμα, πως καμία προειδοποίηση δεν εξέδωσε η Καναδική εταιρεία για τη διαρροή, αφήνοντας έτσι στο σκοτάδι κατοίκους και κυβέρνηση της Τουρκίας.
Λίγα χρόνια νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2006, ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή παρέσυραν τα τέλματα των σωρών κυανίου, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων της περιοχής να παρουσιάσει συμπτώματα δηλητηρίασης από κυανιούχα.
 
Τον περασμένο Δεκέμβριο, χωρικοί, για πρώτη φορά με τη συμπαράσταση του Δημάρχου και του αντιδημάρχου του Canakkale, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας για τα μεταλλεία χρυσού της περιοχής στο όρος Kaz. Παράλληλα ακτιβιστές και Τύπος κατηγόρησαν την εταιρεία Eldorado Gold για τις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού.
   
Κεντρική Αμερική: Αυθαιρεσίες και ατιμωρησία...
Η ευρεία χρήση κυανίου στο ορυχείο επιφανειακής εξόρυξης San Martin της Καναδικής εταιρείας Goldcorp Inc. Αποτελεί τεράστια πηγή προβλημάτων στην υγεία των κατοίκων της κοιλάδας Siria Valley στην Ονδούρα. Παράλληλα η υπεράντληση τεραστίων ποσοτήτων νερού για τη χρήση του στο ορυχείο, οδήγησε σε δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων της περιοχής, προκαλώντας τον μαρασμό της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Στην παραπάνω κοιλάδα ζουν 42.000 άνθρωποι, οι οποίοι από το 2000 αντιδρούν έντονα στην επέκταση του ορυχείου χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα ως τώρα.

Η εταιρεία Goldcorp Inc. έχει την αμέριστη στήριξη των κυβερνήσεων τόσο της Ονδούρας και της Γουατεμάλας, χώρας που επίσης δραστηριοποιείται με τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα, όσο και του Καναδά που αρνείται κατηγορηματικά την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων στο έδαφος του με βάση την υφιστάμενη, αυστηρότατη, νομοθεσία του.Έτσι η συγκεκριμένη εταιρεία απολαμβάνει ένα καθεστώς απόλυτης ατιμωρησίας, καταπατώντας βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές.

Αντίθετα στο Εκουαδόρ, τον Απρίλιο του 2008 η κυβέρνηση αυστηροποίησε τους νόμους για τα μεταλλεία, με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων, ενώ στον Παναμά, εβδομάδες διαδηλώσεων των κατοίκων του όρους Cerro Colorado οδήγησαν στην απόσυρση των ευνοϊκών νόμων που είχε περάσει η κυβέρνηση ένα μήνα νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2011.
Αφρική: Αιματηρή εκμετάλλευση του πλούτου της από τους ξένους αποικιοκράτες...
71.894 μεταλλωρύχοι, εκ των οποίων οι 56.850 σε μεταλλεία χρυσού, έχασαν τη ζωή τους μέσα έναν αιώνα στα ορυχεία της Νότιας Αφρικής. Πρωταγωνιστές στα δυστυχήματα αναδεικνύονται οι μεγαλύτερες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα, εταιρείες - κολοσσοί όπως η Anglo Platinum, η Anglo Gold Ashanti, η Harmony και h Gold Fields. Τα χρυσωρυχεία στη Νότια Αφρική είναι τα βαθύτερα στον κόσμο, καθώς επεκτείνονται σε βάθος μεγαλύτερο των τεσσάρων χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά και τα πιο θανατηφόρα.  Τα τεράστια βάθη που οδηγεί η ανάγκη για περισσότερο κέρδος, οδηγούν τις εταιρείες σ’ έναν τρελό ανταγωνισμό που έχει τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Η φυματίωση και η πνευμονοκονίαση πραγματικά θερίζουν σε τέτοια βάθη, την στιγμή που οι πραγματικά απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των μεταλλωρύχων οδηγούν σε συχνές εξεγέρσεις που καταπνίγονται στο αίμα.


Βορειότερα, στα νότια υψίπεδα των Αιθιοπικών βουνών, οικισμοί ολόκληροι ξεριζώνονται μέσα σε μία νύχτα προκειμένω να χαριστούν τα εδάφη τους στις μεγάλες πολυεθνικές που συνοδεύουν την έλευση του Δ.Ν.Τ. στη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του εγκλήματος που συντελείται είναι η εν ψυχρώ εκτέλεση 147 από τους 154 συνολικά κατοίκους του οικισμού Balesa των Suri. Το λάθος ήταν απλά ότι κατοικούσαν πάνω σε μια περιοχή πλούσια σε αποθέματα χρυσού.  Κάτι δηλαδή αντίστοιχο με τις δικές μας Σκουριές... Η χώρα πιστεύει πως έτσι θα ξεπληρώσει τα τεράστια χρέη της από τα δάνεια του Δ.Ν.Τ., αδιαφορώντας για το ότι έτσι θα εκδιωχθούν από τον τόπο τους είκοσι περίπου χιλιάδες κάτοικοι.
 


Συμπερασματικά, αρκεί να γυρίσει κάποιος το βλέμμα του στον υπόλοιπο κόσμο και αμέσως θα κατανοήσει το μέγεθος του εγκλήματος που θα διαπραχθεί στη Μήλο, εάν γίνουν αποδεκτά τα σχέδια τηςOrtac Resourses για τη δημιουργία του χρυσωρυχείου. Ένα τόπο που θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται στη Λατινική Αμερική, την Αφρική ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη μας. Βρίσκεται όμως εδώ δίπλα μας, στο σπίτι μας μέσα...
Θα τους δεχτούμε;