Σεμινάριο στο Εργατικό Κέντρο Μήλου

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο Εργατικό Κέντρο Μήλου από 20 έως 22 Απριλίου 2012 με θέμα “Μεταβολές και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα των εργαζομένων.”
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με κεντρικό ομιλητή από την νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι διοικήσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων Μήλου.

IMG_0478

Πρόγραμμα για ανέργους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.310/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κoινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Το ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο νομό Κυκλάδων, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013), διάρκειας έως πέντε (5) μηνών μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ειδικότητες: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, ΔΕ Διοικητικοί , ΠΕ ή ΔΕ Εμψυχωτές, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Φροντιστές Καλλιτεχνικών & Πολιτιστικών εκδηλώσεων, ΤΕ ή ΔΕ Βιβλιοθηκονόμοι, ΔΕ Φύλακες, ΔΕ Διοικητικοί, ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων (πρασίνου), ΔΕ Σχολικοί Τροχονόμοι και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Σικίνου 10 ωφελούμενοι, Δήμος Μυκόνου 20 ωφελούμενοι, Δήμος Σερίφου 15 ωφελούμενοι, Δήμος Πάρου 40 ωφελούμενοι, Δήμος Μήλου 20 ωφελούμενοι, Δήμος Ιητών 15 ωφελούμενοι, Δήμος Φολεγάνδρου 10 ωφελούμενοι, Δήμος Ανάφης 15 ωφελούμενοι, Δήμος Αντιπάρου 10 ωφελούμενοι.
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής


    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ 1 και να την υποβάλουν μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Περιφερειακό Κυκλάδων, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ, Ανδρέα Κάργα 62, Ερμούπολη 84100 Σύρος, Υπόψη Κονιτοπούλου Λία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.inegsee.gr, γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).


    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,
    από 23 Απριλίου έως και 2 Μάιου 2012


    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22810-85306, 81692, ή στα Γραφεία του Δικαιούχου. Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων εργασίας και των ειδικοτήτων ανά Συμπράττοντα Φορέα, καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων, στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ του νομού Κυκλάδων και στα γραφεία του Δικαιούχου.